Aktywne i pasywne formy walki z bezrobociem

0 Comments

Z problemem bezrobocia można walczyć na różne sposoby. Państwo prowadzi politykę zmniejszającą poziom bezrobocia za pomocą form aktywnych i pasywnych. Ogólnie rzecz biorąc, aktywne formy mają na celu redukcję bezrobocia, natomiast celem form pasywnych jest osłona socjalna osób bezrobotnych.

Aktywne formy walki z bezrobociem polegają na oddziaływaniu za pomocą instrumentów ekonomicznych i administracyjnych na rynek pracy. Do głównych form zalicza się:

 1. Roboty publiczne

Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż rok przy wykonywaniu prac finansowanych lub dofinansowanych ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. Pracodawca, który w ramach robót publicznych zatrudniał skierowanych bezrobotnych, otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na ich wynagrodzenia, nagrody, składki na ubezpieczenia społeczne. Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem robót publicznych powinien złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce tych robót. Organizator robót publicznych w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, powinien otrzymać od starosty powiadomienie o podjętej decyzji. Jeśli jest to decyzja pozytywna, starosta zawiera z organizatorem robót publicznych umowę.

 1. Prace interwencyjne

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę z częściowym dofinansowaniem pracodawcy wynagrodzenia przez urząd pracy. Celem organizacji prac interwencyjnych jest ułatwienie bezrobotnym powrotu na rynek pracy. Skierowanie do podjęcia zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych może otrzymać każda osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy – zgodnie z ustalonym profilem pomocy oraz indywidualnym planem działania. O organizację prac interwencyjnych może ubiegać się każdy pracodawca, który w ocenie organu jest w stanie te prace prawidłowo przeprowadzić. Pracodawca, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych skierowanych przez urząd pracy bezrobotnych, otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na ich wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne.

 1. Staże

Staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy powiatowym urzędem pracy a pracodawcą, według programu określonego w umowie. Urząd pracy może skierować bezrobotnego bez nawiązania stosunku pracy do odbycia stażu, który umożliwia mu zdobycie doświadczenia zawodowego.

 1. Pomoc finansową bezrobotnym otwierającym własną działalność gospodarczą.
 2. Wspomaganie finansowe przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy dla bezrobotnych.
 3. Szkolenia pozwalające na podwyższenie kwalifikacji lub zdobycie nowego zawodu.
 4. Poradnictwo zawodowe.
 5. Pośrednictwo pracy.

 

Pasywne formy walki z bezrobociem polegają na zapobieganiu ubóstwu osób pozostających bez pracy, głównie za pomocą zasiłków dla bezrobotnych. Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobie zarejestrowanej w urzędzie pracy, która może wykazać się odpowiednim okresem zatrudnienia. Państwo może zmniejszać podaż siły roboczej na rynku pracy przez system wcześniejszych emerytur lub ustawowe skrócenie czasu pracy.

Form walki z problemem społecznym, jakim jest bezrobocie, jest dużo. O tym, jaka forma zostanie zastosowana, świadczy zarówno struktura i rozkład bezrobocia, jak i sytuacja indywidualna danej jednostki.

Dagmara Zmuda

 

Źródła:

 1. Biernacka M., Korba J., Smutek Z., Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo OPERON, Gdynia 2006.
 2. Brzostek A., Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w 2016 roku, gazetaprawna.pl. Opublikowano online 04.09.2016r.

   

   

  http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/971990,zasilek-dla-bezrobotnych-2016-waloryzacja.html, dostęp: 29.11.2016r.

 3. http://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/roboty-publiczne, dostęp: 29.11.2016r.
 4. http://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/prace-interwencyjne, dostęp: 29.11.2016r.
 5. http://www.pupleczyca.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=32&strona=1, dostęp: 29.11.2016r.