Postawy sprzyjające przedsiębiorczości

0 Comments

W ujęciu psychologicznym przez postawę rozumie się pewne określone, stale powtarzające się schematy, według których człowiek czuje, myśli i działa. Na postawy składają się więc emocje, myśli oraz predyspozycje do działania. Osoba wykazująca postawę przedsiębiorczą powinna być asertywna, przejawiać inicjatywy przy realizacji ambitnych przedsięwzięć, a także powinna stawiać w swych działaniach na odpowiedzialność i uczciwość. Przede wszystkim trzeba zaakceptować samego siebie, tzn. aprobować swój wygląd, swoją płeć i narodowość, dbać o zdrowie, wierzyć we własne możliwości, cenić swoją wiedzę i umiejętności. Osoba, którą charakteryzuje postawa samoakceptacji konsekwentnie realizuje wyznaczone zadania, jest świadoma swoich wad i co bardzo ważne – pracuje nad nimi, nieustannie się rozwija oraz doskonali.

Za każdym działaniem, które wypływa z postawy przedsiębiorczej, kryją się trudności. Mimo że nie wszystkie można przewidzieć, to jednak trzeba je przezwyciężyć. W związku z tym, warto jest w przybliżeniu określić zyski lub straty, jakie mogą wystąpić w wyniku podejmowanych zadań i inwestycji. Bardzo przydatna jest do tego analiza SWOT, czyli technika oceny skuteczności nowych rozwiązań. Nazwa SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse) i threats (potencjalne zagrożenia). Mocne strony to wszystkie walory własne, na przykład umiejętności, postawy, wykształcenie, doświadczenie. Słabe strony to wszystkie braki własne, m.in.: brak motywacji, nieznajomość języka obcego, agresywność czy nieumiejętność gospodarowania czasem. Jako szanse rozumie się zjawiska, które mogą pojawić się w przyszłości i wpłynąć pozytywnie na realizację zamierzonego działania, oraz spodziewane korzyści wynikające z wprowadzonych zmian. Z kolei zagrożenia definiuje się jako te zjawiska, które mogą pojawić się w przyszłości i wpłynąć negatywnie na planowaną zmianę.

Dla osoby przedsiębiorczej, oprócz umiejętności trafnej oceny potencjalnych zysków lub strat, ważne jest umiejętne gospodarowanie czasem. Pomoże ono zwiększyć skuteczność działań, swobodę twórczego myślenia, a także ilość wolnego czasu. Pozwoli to nadać właściwe tempo życia, obniżyć poziom stresu i konsekwentnie, systematycznie dojść do obranego celu. Zasady planowania są następujące: należy zawsze planować na piśmie, stosować plany dzienne, określić nakład czasu na wykonanie zadania (zaplanować pewną rezerwę na nieprzewidziane trudności), wyznaczać terminy zakończenia poszczególnych zadań oraz określać priorytety z uwzględnieniem własnych możliwości i posiadanych środków, a także kontrolować wykonanie zadania.

Podsumowując, należy podkreślić, że na postawę osoby przedsiębiorczej składają się przede wszystkim: samoakceptacja, asertywność, inicjatywność, kreatywność, zdolność do podejmowania ryzyka oraz odpowiedzialność i uczciwość.

Dagmara Zmuda

Źródła: Biernacka M., Korba J., Smutek Z., Podstawy przedsiębiorczości, Wydawnictwo OPERON, Gdynia 2006, s. 17-22.