Pustka w CV. Jak zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe?

0 Comments

Przed każdym człowiekiem wkraczającym po raz pierwszy na rynek pracy stoi trudne zadanie, polegające na tym, co napisać w swoim życiorysie w rubryce doświadczenie zawodowe. Jak odpowiedzieć na pytania rekrutera odnośnie tego zagadnienia? Nie trzeba się zrażać, a poświęcić odrobinę swojego czasu na przykład na działanie wolontarystyczne, zanim zacznie się szukać stałej posady.

Przeglądając ogłoszenia o pracę czy to w Internecie, Urzędzie Pracy, czy w gazecie, praktycznie wszędzie wymagane jest od kandydata doświadczenie zawodowe, a jeżeli niewymagane, to mile widziane. Rzucanie się od razu na głęboką wodę może zbić ubiegającego się o zatrudnienie z nóg, gdyż co z tego, że ma teoretyczną wiedzę udokumentowaną na papierze, jeżeli brakuje mu praktyki zawodowej. Rynek pracy niestety nie jest łaskawy dla absolwentów i wiadomo to nie od dziś. Najnowszy raport OECD mówi, że młode osoby, tj. w wieku około 25. lat, są szczególnie zagrożone bezrobociem, a na główną przyczynę tego problemu wskazuje się właśnie brak praktyki zawodowej. Gdzie zatem poszukiwać pierwszych doświadczeń, które następnie zostaną umieszczone w CV? Oto kilka możliwości.

Wolontariat

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszem jest osoba, która dobrowolnie i bezpłatnie wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, bowiem każdy może świadczyć wolontariat oczywiście w zależności od swoich kompetencji i zainteresowań. Co więcej, można działać zdalnie, nie wychodząc z domu. Pomiędzy organizacją a wolontariuszem zawierane jest porozumienie wolontariackie. Może mieć ono formę ustną lub pisemną w zależności od długości trwania wolontariatu. Umowy zawierane na okres powyżej 30. dni powinny być sporządzone na piśmie. Jakie można mieć z tego korzyści? Otóż, od organizacji otrzymuje się zaświadczenie o wolontariacie, a także referencje, które mogą ułatwić znalezienie zatrudnienia w przyszłości.

Praktyki studenckie

Mogą być one obligatoryjne lub nieobligatoryjne. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadziła obowiązek odbywania praktyk zawodowych, będąc na studiach. To dobra okazja do zapoznania się z realnym środowiskiem pracy, ale i nie tylko. Można nawiązać kontakty zawodowe, znajomości, które mogą pomóc w dalszym rozwoju kariery zawodowej. Gdzie znaleźć pracodawcę, który przyjmie praktykanta? Istnieje wiele możliwości. Warto jest zaglądać na portal praktyk studenckich lepszepraktyki.pl, przeglądać ogłoszenia Akademickich Biur Karier Zawodowych, uczestniczyć w Targach Pracy. Trzeba podkreślić, że praktyka studencka obligatoryjna dotyczy trzech stron, tj. studenta, uczelni na której studiuje oraz pracodawcy. W przypadku praktyki nieobowiązkowej pracodawca zawiera ze studentem/absolwentem stosowne porozumienie. Ten zyskuje zaświadczenie o odbytej praktyce, a także może otrzymać referencje. I w konsekwencji CV zapełnia się o nowe doświadczenie.

Staż zawodowy

Przysługuje on osobie bezrobotnej do ukończenia przez nią 25. lub. 27. roku życia, pod warunkiem, że od daty ukończenia szkoły nie minął okres dłuższy niż rok. Staż może być zorganizowany na czas od 3. do 12. miesięcy lub odpowiednio od 3. do 6. miesięcy. Co jest ważne? Pomiędzy stażystą a pracodawcą nie ma stosunku pracy, a więc z wyjątkiem wybranych aktów prawnych staż nie podlega regulacjom kodeksu pracy. To starosta zawiera umowę z instytucją, która organizuje staż. Stażyście przysługuje stypendium wypłacane przez odpowiedni Urząd Pracy. Osoba bezrobotna otrzymuje zaświadczenie o odbytym stażu, a także opinię organizatora o wykonywanych zadaniach, kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych nabytych podczas stażu. Tak zdobyte doświadczenie zawodowe można wpisać do dokumentów aplikacyjnych.

Także istnieje wiele możliwości zdobycia pierwszej praktyki zawodowej, która zapewne da przepustkę do ubiegania się o stałą pracę. Będąc zapytanym na rozmowie kwalifikacyjnej o dotychczasowe  doświadczenia na rynku pracy, nie odpowie się milczeniem i poczuciem zakłopotania, a z dumą opowie się o swoich działaniach i nabytych kompetencjach.

Autor: Dagmara Zmuda

e-mail: dagmaraz@onet.pl

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365).
  2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873).
  3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001).
  4. Oceny i rekomendacje OECD dla Polski (fragment raportu OECD Economic Survey: Poland 2014), Dostępny na stronie internetowej: http://www.mg.gov.pl/files/upload/20275/Oceny%20i%20rekomendacje%20OECD.pdf.

.