Sprawozdanie za 2015 r.

Fundacja Barwne Życie

Ul. Glazurowa 2/15

70-831 Szczecin

REGON: 362265152

KRS 0000571603

NIP 9552376334

 

 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Barwne Życie za rok 2015

 

 

 

Szczecin 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARWNE ŻYCIE

OD 21 SIERPNIA DO 31 GRUDNIA 2015 R.

zgodnie z

ROZPORZNDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 8 maja 2001 r.

w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

 

Odpowiadając na § 2. rozporządzenia informujemy, że:

 

 1. Fundacja Barwne Życie, ul. Glazurowa 2/15, 70-831 Szczecin

Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000571603 z dnia 19.08.2015 r.

REGON: 362265152

 

Członkowie zarządu:

Prezes Fundacji: Maurycy Bekas, ul. Glazurowa 2/15, 70-831 Szczecin

Członek Fundacji: Agnieszka Bekas, ul. Glazurowa 2/15, 70-831 Szczecin

 

Celem Fundacji Barwne Życie jest między innymi:

 1. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób 55+,
 2. szeroko rozumiana działalność integracyjna środowisk działających na rzecz poprawy rynku pracy, działalność na rzecz rozwoju osobistego oraz każda działalność rozwijająca gospodarkę w tym m.in. przedsiębiorczość, działalność doradcza, oświatowa, edukacyjna, kulturalna, naukowa, artystyczna, wyrównywanie szans w społeczeństwie,
 3. rozpowszechnianie idei kształcenia przez całe życie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a także wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 4. promowanie, integrowanie i inicjowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, szeroko rozumiane wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, w tym hobbystów, pasjonatów; łączenie edukacji z biznesem podejmowanie wszelkich działań na rzecz popularyzacji usług edukacyjnych powiązanych z rynkiem pracy.

 

Fundacja w 2015 r. realizowała swoje cele poprzez: wdrożenie się do działalności poprzez udział członków fundacji w licznych szkoleniach:

 • Prawo autorskie w organizacji,
 • POWER dla NGO,
 • Procedury dotacji wg ustawy o pożytku,
 • Szkolenie PR w organizacji,
 • Zarządzenie wolontariuszami,
 • Sponsoring organizacji pozarządowych,
 • Mini szkolenie WCAF 2.0,
 • Jak wykonać plakat,
 • Alternatywne źródła dofinansowania,
 • Mikrodotacje,
 • Budżet w ngo,
 • Informacje nt FIO 2016.
 1. Członkowie również odbyli konsultacje nt. prowadzenia działalności z Sektorem 3, Inkubatorem Kultury oraz OWES w Szczecinie.
 2. Fundacja w ramach współpracy z Sektorem 3 założyła stronę www.barwnezycie.pl oraz podpisała umowę dot. korzystania z pomieszczeń w Sektorze 3.
 3. Fundacja w  ramach współpracy z OWES otrzymała nieodpłatnie wizytówki i pieczątki.
 4. Fundacja również podpisała jedną umowę wolontariacką na prowadzenie strony oraz mediów społecznościowych, a także napisała wniosek do NBP, który został częściowo zaakceptowany. Obecnie fundacja czeka podpisanie umowy z NBP.
 5. Fundacja również przeprowadziła nieodpłatnie cztery szkolenia dla osób 55+ z zakresu nowych technologii oraz finansów.
 6. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 7. Wykaz  uchwał Zarządu fundacji przedstawiamy do sprawozdania w formie załącznika nr 1.
 8. Przychody poniesione w 2015 r. przez fundację: Fundacja otrzymała w formie darowizny 200 zł, które przeznaczyła na zakup dysku twardego.
 9. Koszty poniesione w 2015 r. przez fundację: Administracyjne związane z rejestracją Fundacji Barwne Życie
 10. Osoby zatrudnione w fundacji – brak osób zatrudnionych w fundacji w podanym okresie.
 11. Na rachunku bankowym Mbank 45 1140 2004 0000 3702 7582 1814 kwota lokat i depozytów to 0 zł
 12. Fundacja nie udzielała pożyczek, nie nabyła nieruchomości, środków trwałych ani też obligacji czy akcji.

– Wkład fundacji: 1500 zł (założycielski)

– Fundacja posiadała na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r.: 754 zł

 

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

Fundacja nie posiada zobowiązań podatkowych.

 

Maurycy Bekas – Prezez Zarządu

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1

Wykaz  uchwał Zarządu Fundacji Barwne Życie sporządzony do sprawozdania z działalności Fundacji Barwne Życie za rok 2015

 1. Uchwała nr 1 w sprawie ustanowienia statutu Fundacji Barwne Życie z dnia 11.08.2015 r.
 2. Uchwała nr 2 w sprawie wyboru członków Zarządu Fundacji z dnia 11.08.2015 r.
 3. Uchwała nr 3 w sprawie wyboru członków Rady Fundacji z dnia 11.08.2015 r.
 4. Uchwała nr 4 w sprawie podpisania umowy o prowadzenie rachunków bankowych
  z dnia 27.08.2015 r.
 5. Uchwała nr 5 Zarządu Fundacji Barwne Życie w sprawie wpisania Fundacji do rejestru instytucji szkoleniowych z dnia 02.09.2015 r.
 6. Uchwała nr 6 Zarządu Fundacji Barwne Życie w sprawie powołania pełnomocnika reprezentującego Fundację Barwne Życie w Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej z dnia 29.09.2015 r.
 7. Uchwała nr 7 Zarządu Fundacji Barwne Życie w sprawie wdrożenia standardów działania Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej z dnia 29.09.2015 r.

   

   

  1. Załącznik nr 1 do uchwały nr 7 z dnia 29.09.2015 r. Standardy działania Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej.
 8. Uchwała nr 8 Zarządu Fundacji Barwne Życie w sprawie wdrożenia zgody na przystąpienie do Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej z dnia 29.09.2015 r.
 9. Uchwała nr 9 Zarządu Fundacji Barwne Życie w sprawie wpisania Fundacji do rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia z dnia 26.10.2015 r.