O projekcie „Znam swoje talenty i swoje miejsce na rynku zawodowym. Biofeedback EEG wraz doradztwem zawodowym i elementami coatchingu”

0 Comments

Podsumowanie projektu „Znam swoje talenty i swoje miejsce na rynku zawodowym. Biofeedback EEG wraz doradztwem zawodowym i elementami coatchingu”

KILKA SŁÓW O PROJEKCIE

Fundacja Barwne Zycie, z końcem stycznia 2018 r., zakończyła innowacyjny projekt wsparcia i aktywizacji osób niepełnosprawnych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Fundację MERKURY. Projekt pod tytułem: „Znam swoje talenty i swoje miejsce na rynku zawodowym. Biofeedback EEG wraz doradztwem zawodowym i elementami coatchingu” był ukierunkowany na świadome uczestnictwo w społeczeństwie i dokonywanie wyborów na: rynku zawodowym i edukacyjnym, za pomocą metod motywacyjnych, Biofeedbacku EEG i doradztwa zawodowego

Program dotyczył osób niepełnosprawnych bez przeciwwskazań lekarskich do treningów Biofeedback EEG – z uszkodzeniem narządów ruchu (RZS), przewlekle chorych, niewidomych i niedowidzących, głuchych i  niedosłyszących.

W projekcie fundacja założyła, poprzez połączenie trzech różnych metod wsparcia, kompleksową pracę w celu aktywizacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Efektem synergicznym integracji metod pracy doradztwa zawodowego, elementów coatchingu oraz trening Biofeedback EEG z indywidualnym klientem, było uzyskanie przez osobę niepełnosprawną wiedzy na swój temat; uświadomienie własnych odruchów i reakcji organizmu oraz wypracowania umiejętności radzenia sobie: ze stresem, brakiem koncentracji umysłu, niską samooceną, a także uświadomienie swojej indywidualności i niepowtarzalności, swoich możliwości, talentów. Dzięki wypracowanej, podczas terapii Biofeedback EEG, równowagi psychofizycznej, klient staje się otwarty na aktywność zawodową i przyjęcie wiedzy przekazanej przez doradcę zawodowego, a następnie zmotywowany do osiągnięcia wypracowanego podczas rozmów coatchingowych – celu.

Użytkownikiem innowacji może być każda instytucja zajmująca się aktywizacją osób bezrobotnych z uszkodzeniem narządów ruchu (RZS), przewlekle chorych, niewidomych i niedowidzących, głuchych i niedosłyszących; zarówno instytucja państwowa, jak i pozarządowa np. stowarzyszenia, fundacje itp.

CO ROZWIĄZUJE PROJEKT ORAZ JAKIE SĄ TEGO MECHANIZMY

Głównym problemem osób niepełnosprawnych, który rozwiązujemy w projekcie, to brak motywacji do działania, do aktywności zawodowej. Często osoby niepełnosprawne mają okazję uczestniczyć w szkoleniach, spotkaniach organizowanych przez organizacje pozarządowe czy instytucje państwowe, lecz brakuje im impulsu (motywacji) do zrobienia kroku w celu podjęcia pracy.

W ramach działania motywacyjnego do podjęcia program innowacji zakłada zastosowanie:

  • treningów Biofeedback EEG, które doprowadzają organizm do równowagi psychofizycznej,
  • doradztwo zawodowe, które wychwytuje i uświadamia talenty, umiejętności, predyspozycje; mocne, ale i słabe strony klienta, przedstawia świat pracy i możliwości podjęcia pracy, wspomaga proces podjęcia pracy,
  • motywacyjne techniki coachingowe, które motywują, ponieważ głównym problemem współczesnej osoby bezrobotnej niepełnosprawnej są elementy demotywujące (brak wiary w siebie, przewlekły stres, brak koncentracji, kłopoty z pamięcią itp.).

Często osoby niepełnosprawne fizycznie, w tym niepełnosprawne kobiety, długo niepracujące, po chorobie, po przewlekłym stresie są wyczerpane psychofizycznie (co łatwo można rozpoznać po częstotliwości fal w mózgu). Obserwujemy wtedy m.in. problemy z utrzymaniem uwagi w dłuższym czasie lub/i większą podatność na stres, lub/i obniżoną kreatywność, lub/i problemy z nauką czy pamięcią, lub/i mało energii. Podczas zaburzeń pracy fal mózgu może nastąpić również problem z koncentracją uwagi, gdzie dochodzi nadruchliwość, wyłączenie uwagi (tzw. odpłynięcie uwagi), problemy z uwagą typu ADD bez nadruchliwości, zamyślanie się lub odczucie nadmiernego skupienia wywołujące lęk, zbyt duża przerzutność uwagi, problemy z uwagą, zbyt wysokie pobudzenie, stres.

Osoba z powyższymi objawami po rozmowie nawet z najlepszym doradcą zawodowym nadal nie będzie miała siły i motywacji do aktywnego udziału na rynku pracy. EEG Biofeedback jest naukowo opracowaną metodą usprawniania funkcjonowania mózgu, wykorzystuje jego plastyczność (trwającą przez całe życie), polegającą na zdolności tworzenia nowych połączeń synaptycznych. Poprzez trening EEG Biofeedback, wygaszając niepożądane częstotliwości fal i wzmacniając częstotliwości pożądane, możemy usprawnić funkcjonowanie mózgu, wpływając na poprawę koncentracji uwagi, zwiększenie możliwości radzenia sobie ze stresem, psychiczną równowagę z poprawą samooceny, zwiększyć odporność immunologiczną i spowolnić procesy biologicznego starzenia się.

Stosując treningu EEG Biofeedback można również wpłynąć na poprawę funkcjonowania osób, zwiększając ich możliwości radzenia sobie ze stresem, poprawiając nastrój, samoocenę, umożliwiając poprawę interakcji społecznych i jakości życia. Treningi poprawiają również możliwości intelektualne, a więc szybsze i lepsze przyswajanie nowych informacji z możliwością ich lepszego wykorzystania w życiu, np. przy nauce języków obcych.

Tak więc, po otrzymaniu stanu fizjologicznej równowagi w organizmie klient będzie mógł zmierzyć się z nauką o sobie samym, o tym jak funkcjonuje rynek pracy oraz gdzie mógłby znaleźć swoje miejsce. Osoba już będąca w długotrwałym stresie nie jest w stanie „udźwignąć” kolejnego stresu związanego z podjęciem pracy i aby to osiągnąć należy „wyprowadzić” ją z tego stanu.

Założyliśmy i to w trakcie badania potwierdziliśmy, że osoba niepełnosprawna po dopasowanych do jej potrzeb ćwiczeniach terapeutycznych i rozmowach doradczych już po zrealizowaniu projektu, będzie samoświadoma swoich umiejętności, zainteresowań, mocnych i słabych stron, świadoma realiów rynku pracy, zmotywowana do aktywności zawodowej, a także dzięki ćwiczeniom nad poprawą kondycji mózgu – gotowa psychofizycznie do podjęcia pracy.

Innowacja, ukierunkowana na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, integruje trzy skuteczne metody pracy z klientem i łagodzi:

  • problemy ze stresem, koncentracją uwagi, brakiem kontroli nad swoimi emocjami. Poprzez działanie Biofeedback EEG w projekcie stosujemy ćwiczenia zwiększające możliwość radzenia ze stresem, poprawiające samoocenę, pamięć, umożliwiające poprawę interakcji społecznych, możliwości intelektualne, szybsze i lepsze przyswajanie nowych informacji. Zakładamy, że jest to pierwsze i kluczowe działanie na klienta; dla osoby niepełnosprawnej, często długotrwale bezrobotnej, stres związany z podjęciem nowej pracy jest tak wysoki, iż nie będzie w stanie jej podjąć bez uprzedniego doprowadzenia organizmu do równowagi psychofizycznej, którą umożliwia nerofeedback. Po otrzymaniu stanu fizjologicznej równowagi w organizmie, klient będzie mógł zmierzyć się z nauką o sobie samym (jego samoocena nie będzie zaniżona), o tym jak funkcjonuje rynek pracy oraz gdzie mógłby odnaleźć swoje miejsce. Osoba będąca w długotrwałym stresie nie jest w stanie „udźwignąć” kolejnego stresu związanego z podjęciem pracy i aby to osiągnąć należy wyprowadzić ją z tego stanu.
  • problem z niską samooceną, za małą wiedzą o samym sobie, o swoich indywidualnych talentach, możliwościach, z małą wiedzą dotyczącą rynku pracy i rynku edukacyjnego. Doradztwo zawodowe – jako proces – wychwytuje i uświadamia talenty, umiejętności, predyspozycje; mocne, ale i słabe strony klienta, przedstawia świat pracy oraz uzmysławia potrzebę kształcenia się przez całe życie, przedstawia możliwości podjęcia pracy, a także wspomaga proces podjęcia pracy,
  • problem z życiem bez celu, z małą wiarą w siebie i swoje możliwości. Motywacyjne techniki coatchingowe – motywują, wprowadzają celowość swoich działań w życiu; wypracowują pożądany stan, do którego należy zmierzać w aktualnej sytuacji i potencjałem do dyspozycji, Jest to opracowanie celów, biorąc również pod uwagę potencjalne przeszkody, które można spotkać pod drodze, przemyślenie różnych możliwości, alternatywnych dróg i sposobów, które mogą doprowadzić do celu. Głównym problemem współczesnej osoby bezrobotnej i niepełnosprawnej jest brak celu (celów) w swoim życiu; występuje wtedy duże skupienie na elementach demotywujących do działań, a co z kolei skutkuje brakiem wiary w siebie, marazmem czy przewlekłym stresem, brakiem koncentracji, kłopotami z pamięcią itp.

Powyższe metody pracy z klientem, w projekcie, działają ze sobą, podczas indywidualnych spotkań z osobą niepełnosprawną, komplementarnie i kompleksowo.

 

NA ZAKOŃCZENIE KILKA SŁÓW O BIOFEEDBACKU

Metoda Biofeedback, początkowo wykorzystywana do szkolenia astronautów i pilotów, poprzez wykorzystanie naturalnej plastyczności mózgu uczy kontrolować procesy zachodzące w organizmie.

Elektroencefalograf z głowicą 2- lub 4- kanałową z funkcją Biofeedback jest przeznaczony do wspomagania terapii w m.in. następujących stanach klinicznych:

– nadpobudliwość ruchowa,

– problemy z koncentracją,

– epilepsja,

– niska odporność na stres,

– terapia po przebytych udarach mózgu,

– trening pamięci i percepcji u pacjentów potencjalnie zdrowych.

W projekcie wykorzystano system EEGDigiTrack ®, który zawiera dwa zastosowania metody:

– Biofeedback – badanie pozwalające na wykonaniu sesji (treningów) i zapis ich wyników.

– Biofeedback PLUS – badanie, które pozwala wykonać sesje (treningi) i zapisać ich wyniki, a ponadto zapisać sygnały EEG odbierane przez elektrody w czasie ich trwania (w celu późniejszej analizy).

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: Agnieszka Bekas, fundacja@barwnezycie.pl, tel. 505 791 761.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

FUNDACJA BARWNE ŻYCIE