Terapia przetwarzania słuchowego dr Johansena IAS

0 Comments

Oferujemy:

 • Diagnozowanie zdolności przetwarzania przez mózg i zrozumienia dobrze słyszanych sylab, wyrazów, zdań itp. Diagnoza podzielności uwagi, zdolności zapamiętywania, uwagi i koncentracji. Badanie słuchu, test dychotyczny wraz z lateralizacją,
 • Terapia przetwarzania słuchowego dr Johansena IAS dla osób mających: problemy szkolne, dysleksję, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia uwagi słuchowej, zaburzenia zachowania, trudności w czytaniu i pisaniu, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia artykulacji, trudności w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji czy poleceń, autyzm, zespół Aspergera, ADHD, porażenie mózgowe, nadwrażliwość lub osłabioną wrażliwość na dźwięki, krótkotrwałą pamięć słuchową, nieustaloną lateralizację słuchową, migreny, udary niedokrwienne, trudności w uczeniu się języków obcych,  oraz dla młodzieży od 14 r.ż.  i osób dorosłych z problemami  emocjonalnymi (stany lękowe, depresja, myśli samobójcze), dla kobiet z migreną, dla młodych kobiet z problemami hormonalnymi.

Problemy z centralnym przetwarzaniem słuchowym mogą pojawić się również u dzieci, których słuch fizjologiczny jest w normie.

Trudności w tym zakresie mogą pojawić się w wyniku:

 • częstych infekcji i zapaleń ucha środkowego,
 • powiększonego migdałka podniebiennego,
 • częstego wysiękowego zapalenia ucha,
 • wcześniactwa,
 • niedotlenienia w czasie porodu.

Program terapeutyczny oparty na indywidualnej Stymulacji Słuchowej ma na celu poprawę przetwarzania słuchowego oraz:

 • zdolności w zakresie koncentracji uwagi,
 • rozumienia mowy,
 • artykulacji,
 • samooceny,
 • motoryki (napięcie mięśniowe, koordynacja ruchów i utrzymywanie równowagi).

Indywidualna Stymulacja Słuchowa (IAS) dr K. Johansena ma na celu poprawę przetwarzania bodźców słuchowych. Przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu. Metoda ta stosowana jest obecnie na całym świecie, cieszy się uznaniem w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Skandynawii i krajach Ameryki Północnej.

Dzieci z trudnościami w przetwarzaniu słuchowym mają problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków i lokalizacją ich źródła, nie rozumieją wzorców dźwiękowych i mają problemy z rozumieniem mowy zniekształconej czy w hałasie. Konsekwencją tych zaburzeń są często trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi oraz konstruowaniu pisemnych i ustnych wypowiedzi.

Dlatego terapia Johansena zalecana jest osobom z:

 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • dysleksją,
 • zaburzeniami koncentracji,
 • zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej,
 • ADHD,
 • ze specjalnymi potrzebami terapeutycznymi (autyzm, zespół Aspergera, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa i niepełnosprawności sprzężone),
 • nadwrażliwością na dźwięki,
 • trudnościami w rozumieniu i zapamiętywaniu poleceń i instrukcji,
 • rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych,
 • analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego,
 • umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej.

Diagnoza i terapia: Diagnoza w IAS obejmuje szczegółowy wywiad oraz badanie audiometrii tonalnej i testy mowy utrudnionej (w tym test dychotyczny). Kolejnym krokiem jest nagranie indywidualnie dostosowanej płyty – specjalnie filtrowana muzyka instrumentalna nagrywana jest na płytę CD. Muzyka Johansena (IAS) jest tak skomponowana, by obejmować swoim zakresem różne częstotliwości potrzebne do stymulacji słuchowej, dzięki czemu można nauczyć się słyszeć dźwięki o tej częstotliwości, które wcześniej uchodziły uwadze. Dziecko otrzymuje płytę i słucha jej przez słuchawki przez ok 10 – 15  min dziennie. Co 4-8 tygodni kontrolowane są postępy w terapii. Po każdej wizycie kontrolnej dziecko otrzymuje nową płytę. Czas trwania treningu to zwykle 6 -10 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach trwa ona do 1,5 roku.