0 Comments

Grupa społeczna jako sposób organizacji życia jednostki

Grupę społeczną tworzą przynajmniej trzy osoby połączone względnie trwałą więzią społeczną. Grupa stawia sobie do osiągnięcia określone cele, kierując się w swoich działaniach wyznawanymi wspólnie wartościami. Spośród innych grup społecznych wyróżnia się odrębnością, zajmowanym terytorium, wielkością, przyjętym systemem wartości i normami społecznymi. Grupy społeczne klasyfikuje się według różnych kryteriów, m.in. bierze się pod uwagę wielkość […]

0 Comments

Lifelong Learning – uczenie się przez całe życie.

Lifelong learning (w skrócie LLL) oznacza uczenie się przez całe życie. Rozumie się je jako całość aktywności poznawczych podejmowanych w trakcie życia z myślą o pogłębianiu wiedzy, umiejętności, a także kwalifikacji. Przyczyny ciągłego uczenia się mogą być różne, począwszy od tych osobistych aż do zawodowych. Formy kształcenia są różnorakie, m.in. wskazuje się na uczestnictwo w […]